Všeobecné obchodné podmineky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len tiež „VOP“) obchodnej spoločnosti Paris Cafe s.r.o., IČO: 51 012 847 so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 112660/B (ďalej len tiež „predávajúci”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom elektronického objednávkového formulára predávajúceho (ďalej len „zmluva“) a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.pariscafe.sk (ďalej len „webstránka“).
1.2 VOP sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.3 Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva, ktorej súčasťou sú tieto VOP, sa považuje za písomnú zmluvu.

2. OBJEDNANIE TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY
2.1 Kúpu tovaru z webstránky predávajúceho môže spotrebiteľ vykonať ako neregistrovaný užívateľ, tzn. že vyplní formulár pri objednávke.
2.2 Kúpu tovaru z webstránky môže fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov.
2.3 Po výbere tovaru na webstránke a potvrdení svojho výberu stlačením tlačidla „Pridať do košíka“ bude spotrebiteľ presmerovaný do objednávkového formulára (ďalej len „objednávkový formulár“). Je potrebné, aby spotrebiteľ v objednávkovom formulári uviedol všetky údaje (resp. zvolil príslušnú voľbu v objednávkovom formulári): meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu na doručovanie spotrebiteľom objednaného tovaru, údaje o spôsobe úhrady ceny za tovar a spôsobe doručenia tovaru, prípadne zľavový kód alebo kupón.
2.4 Po voľbe spôsobu platby bude spotrebiteľ presmerovaný na stránku, kde sú zhrnuté všetky údaje objednávky spotrebiteľa. Predávajúci žiada spotrebiteľa, aby skontroloval a prípadne opravil akékoľvek chybné údaje uvedené v objednávke. V prípade, ak sú všetky spotrebiteľom zadané údaje správne, objednávku odošle stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“.
2.5 Po odoslaní objednávky predávajúci doručí spotrebiteľovi, na ním zadaný e-mail, potvrdenie objednávky. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie zmluvy. Po doručení potvrdenie o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol odoslaný na doručenie.
2.6 Náklady, ktoré spotrebiteľovi vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (napríklad telefón alebo internet) pre uskutočnenie objednávky si hradí sám, pričom tieto sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré spotrebiteľ používa.
2.7 Objednávku ako aj zmluvu predávajúci archivuje najmenej po dobu 2 rokov, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia. Objednávka ani zmluva nikdy nebudú sprístupnené nezúčastneným tretím stranám (okrem zamestnancov a subdodávateľov predávajúceho v potrebnom rozsahu alebo ak predávajúcemu vyplýva povinnosť zverejniť tieto dokumenty z príslušných právnych predpisov). V prípade potreby predávajúci spotrebiteľovi na žiadosť zmluvu kedykoľvek pošle.
2.8 Spotrebiteľ je oprávnený kúpiť len také množstvo tovaru, ktoré zodpovedá bežnej potrebe. Tovar kúpený prostredníctvom webstránky predávajúceho nie je určený na ďalší predaj. Ak si spotrebiteľ objedná alebo kúpi také množstvo tovarov, ktoré nezodpovedá bežnej potrebe alebo podľa jemu dostupných informácií predávajúci usúdi, že spotrebiteľom objednaný tovar bude použitý na ďalší predaj, predávajúci má právo objednávku spotrebiteľa zrušiť, prípadne, ak už došlo k uzatvoreniu zmluvy, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúcim si spotrebiteľ a predávajúci vrátia všetky vzájomne poskytnuté plnenia.

3. CENA TOVARU A ZĽAVY
3.1 Kúpna cena tovaru je uvedená na webstránke ako konečná cena, t.j. cena tovaru vrátane DPH a iných prípadných daní a poplatkov, pričom táto cena nezahŕňa cenu za dopravu, poplatky za platbu na dobierku, prípadne poplatky prevádzkovateľa platobnej brány a iné poplatky, ktoré spotrebiteľovi budú osobitne oznámené pri vypĺňaní objednávky (každopádne, pred jej odoslaním).
3.2 Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že podmienkou dodania tovaru je zaplatenie kúpnej ceny, prípadne iných poplatkov, ktorých konečná výška bude spotrebiteľovi oznámená pred odoslaním objednávky.
3.3 Spotrebiteľ týmto berie na vedomie, že v prípade, ak je na webstránke uvedená cena za tovar, ktorá je celkom zjavne chybná, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť a to aj potom, ako bol spotrebiteľovi doručený e-mail potvrdzujúci, že objednávka spotrebiteľa je pripravená na vyzdvihnutie, resp. že tovar bol odoslaný na doručenie. V takomto prípade bude predávajúci spotrebiteľa bezodkladne informovať o vzniknutej situácii. O celkom zjavnú chybu v uvedenej cene pôjde napríklad v prípade, ak: (i) cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (nezohľadňuje nákupnú cenu), (ii) v cene tovaru chýba alebo je navyše číslica alebo je posunutá desatinná čiarka, alebo (iii) zľava na tovar je vyššia ako 50% a zároveň nie je na webstránke tovar označený symbolom marketingovej kampane alebo výpredaja. V prípade pochybností o výške ceny tovar predávajúci žiada spotrebiteľa, aby ho bezodkladne kontaktoval a predávajúci spotrebiteľovi správnosť ceny potvrdí. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v zmysle podmienok uvedených v týchto VOP.
3.4 Všetky akcie a zľavy na tovary predávajúceho sú platné, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné kombinovať (t.j. nie je možné uplatniť dve alebo viac zliav na jeden tovar a/alebo objednávku). Na akciu alebo zľavu sa môžu uplatniť dodatočné podmienky (napr. dĺžka platnosti), ktoré môžu byť spotrebiteľovi predávajúcim komunikované osobitne, či už v rámci marketingovej komunikácie týkajúcej sa takejto akcie alebo zľavy alebo inak a tieto dodatočné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP, pričom v prípade, ak je rozpor medzi týmito VOP a takýmito dodatočnými podmienkami, prednosť majú podmienky uvedené v osobitných podmienkach akcie alebo zľavy. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, v prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, alebo vráti tovar zakúpený v akciovej cene, so zľavou alebo s využitím akéhokoľvek kupónu, takúto akciu, zľavu alebo kupón nie je možné použiť na zakúpenie ďalšieho tovaru, ak už predávajúci akciu alebo zľavu neposkytuje alebo ak platnosť kupónu vypršala.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1 Cenu tovaru, ako aj akékoľvek náklady súvisiace so spotrebiteľom zvoleným spôsobom platby alebo doručenia, môže spotrebiteľ na základe vlastného rozhodnutia uhradiť jedným nasledovných spôsobov:
(a) bezhotovostne platbou kartou (prostredníctvom GP webpay);
(b) v hotovosti pri prevzatí tovaru na adrese predávajúceho: Paris Cafe, Karadžičová 12, 821 08 Bratislava.
4.2 Kúpna cena je splatná:
(a) odoslaním objednávky v prípade, ak si spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny bezhotovostnú úhradu podľa článku 5.1 písm. a), pričom spotrebiteľova povinnosť uhradiť kúpnu cenu je splnená momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho; alebo
(b) pri prevzatí tovaru v prípade, ak si spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny hotovostnú úhradu podľa článku 5.1 písm. b).
4.3 Faktúra za tovar bude vystavená až potom, ako spotrebiteľ uhradí kúpnu cenu tovaru a bude mu doručená:
(a) fyzicky spolu s tovarom ak si spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny bezhotovostnú úhradu podľa článku 5.1 písm. a); alebo
(b) e-mailom do 48 hodín po doručení tovaru, ak si spotrebiteľ zvolili ako spôsob úhrady kúpnej ceny hotovostnú úhradu podľa článku 5.1 písm. b).
4.4 Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností cena za využitie služby “platba na dobierku” nie je zahrnutá v cene tovaru a bude spoplatnená sumou vo výške, ktorá bude spotrebiteľovi oznámená po zvolení možnosti „Platba na dobierku“ pri vypĺňaní objednávkového formulára. Cena za „platbu na dobierku“ je cena za využitie platobnej metódy, nie poplatok za poštovné či balné.
4.5 Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, predávajúci faktúry bez DPH neposkytuje.

5. PODMIENKY DODANIA TOVARU
5.1 Predávajúci doručí spotrebiteľovi tovar prostredníctvom spoločnosti určenej v objednávkovom formulári (ďalej len „doručovateľ“). Na doručenie sa budú vzťahovať obchodné podmienky doručovateľa.
5.2 Na webstránke pri jednotlivých tovaroch predávajúci uvádza orientačné termíny dodania, ktoré nie sú záväzné (tak ako je indikované na webstránke), avšak predávajúci spraví všetko preto, aby bol tovar spotrebiteľovi doručený v týchto termínoch. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu predávajúci doručí spotrebiteľovi tovar najneskôr v termíne do 40 pracovných dní. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bude spotrebiteľovi doručené potvrdenie objednávky, nie však skôr ako bude na účet predávajúceho pripísaná kúpna cena v prípade, ak je táto uhrádzaná podľa článku 5.1 písm. a). Pri plnení spotrebiteľovej objednávky môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín dodania spotrebiteľom objednaného tovaru. O zmene termínu dodania bude predávajúci spotrebiteľa bezodkladne informovať, pričom spotrebiteľove právo odstúpiť od zmluvy v zmysle týchto VOP týmto nie je dotknuté.
5.3 Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar na adrese dodania, ktorú uviedol v objednávke v čase dohodnutom medzi spotrebiteľom a doručovateľom a za podmienok určených doručovateľom.
5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo nepreposielať spotrebiteľovi opakovane ním neprevzatý tovar (okrem prípadov podľa článku 5.5), prípadne tovar, ktorý spotrebiteľ, z akýchkoľvek dôvodov, neprevzal, napriek tomu, že doručovateľ postupoval podľa článku 5.3 vyššie. V prípade, ak spotrebiteľ tovar neprevezme ani pri opakovanom doručení, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy.
5.5 Ak je tovar spotrebiteľovi doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, predávajúci žiada spotrebiteľa, aby tovar od doručovateľa nepreberal a bezodkladne predávajúcemu túto skutočnosť oznámil na telefónnom čísle +421 940 894 406 alebo e-mailom na info@pariscafe.sk.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
6.1 Spotrebiteľ má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy kedykoľvek od zadania objednávky až do uplynutia 14-dňovej lehoty, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru. Pre účely tohto článku sa tovar považuje za prevzatý zo strany spotrebiteľa: (i) ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo (ii) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo (iii) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu takéhoto tovaru.
6.2 Právo odstúpiť od zmluvy môže spotrebiteľ u predávajúceho uplatniť listom na e-mail info@pariscafe.sk. Lehota na odstúpenie o zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa článku 6.1.
6.3 Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný zaslať tovar späť predávajúcemu na túto adresu Paris Cafe, Karadžičová 12, 821 08 Bratislava alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa predchádzajúcej vety je dodržaná, ak bol, najneskôr v 14. deň, tovar odovzdaný na prepravu. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ.
6.4 Platby, ktoré od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou prijal predávajúci, spotrebiteľovi vráti do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako spotrebiteľ doručí tovar predávajúcemu alebo nepreukážete, že tovar zaslal predávajúcemu späť, pričom, ak:
(a) spotrebiteľ cenu tovaru uhradil bezhotovostne podľa článku 5.1 písm. a ), kúpna cena mu bude vrátená na účet, z ktorého bola kúpna cena uhradená, ak spotrebiteľ písomne nepožiada predávajúceho, aby vrátil kúpnu cenu na iný účet; alebo
(b) spotrebiteľ cenu tovaru uhradili na dobierku podľa článku 5.1 písm. b), kúpna cena bude spotrebiteľovi vrátená na účet, ktorý uvedie v odstúpení od zmluvy alebo predávajúceho o ňom informujete neskôr v písomnej podobe.
6.5 Platby, ktoré má predávajúci vrátiť spotrebiteľov podľa článku 6.4 predávajúci zníži o:
(a) dodatočné náklady na doručenie tovaru, ak si spotrebiteľ výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim (dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný zo strany predávajúceho);
(b) sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru v zmysle článku Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov..
6.6 Ak v zmysle týchto VOP a zákona spotrebiteľ odstúpi od zmluvy platne, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, ak taká existuje.
6.7 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred doručením tovaru, ak nastane taká skutočnosť mimo kontroly predávajúceho, že nebude možné spotrebiteľovi dodať objednaný tovar za podmienok stanovených v objednávke a/alebo v týchto VOP. O tejto skutočnosti bude predávajúci bezodkladne informovať spotrebiteľa e-mailom alebo telefonicky na e-mail a/alebo telefónnom čísle, ktoré uviedol v objednávkovom formulári. V lehote 10 dní po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od spotrebiteľa na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, prijal.

7. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE
7.1 Na všetok tovar zakúpený na webstránke poskytuje predávajúci spotrebiteľovi záruku v trvaní 1 mesiaca, ktorá začína plynúť dňom kedy tovar spotrebiteľ prevezme.
7.2 Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré na tovare vznikli:
(a) použitím tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;
(b) iným ako bežným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
(c) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;
(d) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci; a
(e) úpravou tovaru zo strany iného subjektu ako je predávajúci alebo ním poverená osoba.
Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním.
7.3 Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu tovaru na adrese Paris Cafe, Karadžičová 12, 821 08 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu: info@pariscafe.sk.
7.4 Pri reklamácii tovaru je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu:
(a) samotný reklamovaný tovar so všetkým príslušenstvom, ktoré bolo spolu s tovarom spotrebiteľovi doručené;
(b) faktúru za tovar; a
(c) reklamačný list, ktorého vzor spotrebiteľ nájde https://pariscafe.sk/vzor-reklamacneho-listu a ktorý musí obsahovať:
(i) meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail spotrebiteľa;
(ii) číslo faktúry, číslo objednávky a dátum, kedy bol tovar spotrebiteľovi doručený
(iii) označenie reklamovaného tovaru (napríklad výrobným číslom);
(iv) popis závady na reklamovanom tovare;
(v) preferovaný spôsob vybavenia reklamácie podľa článku 7.8; a
(vi) vlastnoručný podpis spotrebiteľa.
7.5 Ak si spotrebiteľ objedná viac tovarov, ktoré sú dodané v jednom celku, nároky z vád týkajúce sa jedného z týchto tovarov nespôsobujú, že by mal spotrebiteľ nároky z vád aj k ostatným bezvadným tovarom.
7.6 Reklamácia bude vybavená iba vo vzťahu k vadám, ktoré spotrebiteľ označil v reklamačnom liste.
7.7 Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie podľa článku Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
7.8 Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z nasledujúcich práv si uplatní, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľa:
(a) ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady alebo o odstrániteľnú vadu, pre ktorú spotrebiteľ nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že sa vada opakuje alebo má tovar väčší počet vád:
(i) predávajúci tovar vymení; alebo
(ii) spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, v prípade výmeny tovaru začne na nový tovar plynúť záručná doba odo dňa prevzatia takéhoto nového tovaru.
7.9 Predávajúci týmto spotrebiteľa riadne poučil o jeho právach, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Uzatvorením zmluvy spotrebiteľ potvrdzuje, že mal možnosť prečítať si podmienky reklamácie tovaru.
7.10 O vybavení reklamácie bude predávajúci spotrebiteľa informovať e-mailom, telefonicky a/alebo písomne formou listu a zároveň mu o reklamácii vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje spotrebiteľa bude predávajúci spracúvať za podmienok stanovených v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré sú stanovené https://pariscafe.sk/ochrana-osobnych-udajov. Týmto spotrebiteľ berie na vedomie a súhlasí s takto stanovenými podmienkami spracovania osobných údajov.

9. ILUSTRAČNÉ OBRÁZKY A VIRTUÁLNE ZRKADLO
9.1 Uzatvorením zmluvy spotrebiteľ berie na vedomie, že obrázky a fotky tovarov na webstránke sú ilustračné a v skutočnosti sa môže tovar líšiť od ilustračných obrázkov, pričom najčastejšie pôjde o odlišnosť vo farbe tovaru.

10. RIEŠENIE SPOROV
10.1 Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušili jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak však predávajúci spotrebiteľovi, aj napriek jeho žiadosti o nápravu, odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na všeobecný súd Slovenskej republiky.

11. KONTAKTNÉ ÚDAJE
11.1 Kontaktné údaje Predávajúceho:
(a) adresa na doručovanie: Paris Cafe, Karadžičová 12, 821 08 Bratislava
(b) telefónne číslo: +421940894406

12. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
12.1 Tieto VOP nadobúdajú voči spotrebiteľovi účinnosť dňom uzatvorenia zmluvy.
12.2 Predávajúci je oprávnený jednostranne kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto VOP. Na vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa aplikujú VOP platné a účinné v čase uzatvorenia zmluvy.
12.3 Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto tohto ustanovenia sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neefektívnemu ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Na ustanovenia týchto VOP sa v prípade pochybností hľadí skôr ako na platné než ako na neplatné.
Tieto VOP sú platné a účinné od 21.07.2019.

 

PRÍLOHA 1

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

(spotrebiteľ vyplní a zašle tento formulár len v prípade, že si želá odstúpiť od zmluvy)

Spotrebiteľ:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo:

E-mail:

Predávajúci:

Paris Cafe s.r.o. so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 51 012 847, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 112660/B

Spotrebiteľ týmto oznamuje predávajúcemu, že odstupuje od zmluvy na tento tovar:

 

Dátum prijatia tovaru:

 

Dátum:

Podpis: _________________________

 

PRÍLOHA 2

REKLAMAČNÝ LIST

Spotrebiteľ:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo:

E-mail:

Predávajúci:

Paris Cafe s.r.o. so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 51 012 847, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 112660/B

Dátum doručenia tovaru:

Označenie reklamovaného tovaru:

Popis závady na tovare:

 

Preferovaný spôsob vybavenia reklamácie:

  • odstránenie reklamovanej vady
  • výmena tovaru alebo výmena vadnej súčasti tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti veci
  • odstúpenie od zmluvy

Dátum:

Podpis: _________________________

 

 výmena tovaru alebo výmena vadnej súčasti tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti veci
 odstúpenie od zmluvy
Dátum:
Podpis: _________________________

0
    0
    Váš košík
    Váš košík je prázdnyNaspäť do obchodu