Vzor reklamačného listu

LIST

Spotrebiteľ:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo: E-mail:

Predávajúci:

Paris Cafe s.r.o. so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 51 012 847, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 112660/B  Dátum doručenia tovaru:

Označenie reklamovaného tovaru:

Popis závady na tovare:

 

Preferovaný spôsob vybavenia reklamácie:  

        odstránenie reklamovanej vady

      výmena tovaru alebo výmena vadnej súčasti tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti veci

        odstúpenie od zmluvy Dátum:

Podpis: _________________________